NEWSLETTER

Zapisz się by móc otrzymywać informację o promocjach i aktualnych ofertach
 

PROMOCJE

Skorzystaj w każdym miesiącu z nowych wyjątkowych promocji dla naszych Klientów!
 Informacje o specjalnych pakietach promocyjnych dostępne są w naszym Studio lub telefonicznie.
Zapraszamy!


dowiedz się więcej...
Krioterapia

ImageKRIOTERAPIA OGÓLNA


Jako jedyni w mie??cie oferujemy nowoczesne zabiegi w kriosaunie. Jest to leczenie przy wykorzystaniu niskich temperatur. Podczas zabiegu pacjent znajduje si???? w komorze kriogenicznej, w której temperatura wynosi od -100o do -160oC. W wyniku reakcji organizmu na zimno zw??????eniu ulegaj???? naczynia krwiono??ne, wzrasta przemiana materii. Temperatura pozwalaj????ca uzyska???? optymalny efekt leczniczy to -140°C. Zabieg poprawia ukrwienie tkanek, co znacz????co wp??ywa na popraw???? stanu zdrowia.

W komorze nast????puje skurcz naczy?? krwiono??nych, a nast????pnie zachodzi proces odwrotny: nasycona tlenem krew 4-krotnie szybciej przep??ywa przez naczynia krwiono??ne, docieraj????c do ka??dej tkanki organizmu, dzi????ki czemu lepiej pracuj???? wszystkie narz????dy.

Wydajniej pracuj???? nerki i rozlu??niaj???? si???? mi??????nie.

Krioterapia jest stosowana z powodzeniem od wielu lat w ró??nego rodzaju schorzeniach reumatoidalnych, reumatyzmie, ostrych i przewlek??ych chorobach stawów, chorobach neurologicznych, zespo??ach bólowych kr????gos??upa, leczeniu nast????pstw wypadków i odbudowywaniu odporno??ci immunologicznej u osób ??atwo zapadaj????cych na infekcje. Przy??piesza regeneracje zm????czonych mi??????ni, zwi????ksza te?? ich si??????. Spowolnienie impulsów nerwowych oraz wzmo??one wydzielanie kortyzolu i adrenaliny wspomaga prac???? mózgu i poprawia zdolno?????? koncentracji.

Zabiegowi mog???? podda???? si???? równie?? osoby zdrowe. Terapia s??u??y nie tylko leczeniu, ale równie?? profilaktyce.

W kabinie przebywa si???? maksymalnie przez trzy minuty; w tak krótkim czasie nie mo??e doj?????? do przemarzni????cia organów wewn????trznych. Pobyt w komorze jest bezbolesny. Pacjent korzystaj????cy z zabiegu powinien mie???? na sobie: kobiety-strój k????pielowy lub bielizn???? bawe??nian????, m??????czy??ni 2 pary spodenek, na d??oniach bawe??niane r????kawiczki, na nogach we??niane skarpety i buty na grubej podeszwie (drewniaki). G??owa znajduje si???? poza zasi????giem niskiej temperatury i przez ca??y czas mamy kontakt z osob???? przeprowadzaj????c???? zabieg.

Aby kuracja odnios??a po??????dany efekt, a jej rezultaty by??y odczuwalne przez kilka miesi????cy, zabiegi nale??y powtórzy???? co najmniej dziesi???????? razy. Po takiej serii pacjent jest na??adowany pozytywn???? energi????, ma ochot???? do ??ycia i pracy. Taki stan utrzymuje si???? przez co najmniej trzy miesi????ce. Pe??ne efekty pozytywnego dzia??ania kriosauny, zauwa??ymy po dziesi????ciu dniach od ostatniego zabiegu.

Przed zabiegiem powinni??my zapozna???? si???? z przeciwwskazaniami, a w razie w????tpliwo??ci warto równie?? zasi????gn???????? opinii lekarza.


KRIOTERAPIA MIEJSCOWA


Krioterapia miejscowa
, czyli leczenie zimnem, polega na obni??eniu temperatury tkanek. Celem krioterapii jest obni??enie temperatury skóry i tkanek g??????biej po??o??onych, a tym samym spowodowanie przekrwienia g??????bokiego okolicy poddanej zabiegowi. Krioterapia dzia??a g??ównie przeciwbólowo i przekrwiennie. Pod wp??ywem dzia??ania niskich temperatur naczynia krwiono??ne powierzchowne zmniejszaj???? swoj???? ??rednic????, jednocze??nie swoj???? ??rednic???? zwi????kszaj???? naczynia krwiono??ne g??????bokie. Dzi????ki temu mechanizmowi uzyskujemy przekrwienie struktur g??????boko u??o??onych. Taki stan utrzymuje si???? w danej okolicy oko??o 4 godziny. W wyniku dzia??ania skrajnie niskich temperatur w organizmie nast????puj????c liczne reakcje:

 • poprawia si???? drena?? limfatyczny i ??ylny
 • spada napi????cie mi??????niowe
 • wzrasta st??????enie ACTH, adrenaliny i noradrenaliny
 • wzrasta st??????enie testosteronu u m??????czyzn
 • zwalnia przewodnictwo nerw


Wskazania:

 • stany po urazach i przeci??????eniach
 • ostre zapalenia tkanek
 • obrz????ki po urazach
 • reumatoidalne zapalenia stawów
 • stany bólowe
 • nerwobóle nerwów obwodowych
 • zespo??y bólowe rwy kulszowej i ramiennej
 • przeci??????eniowe odczyny zapalne stawów
 • ??uszczycowe zapalenie stawów


Przeciwwskazania:

 • nadwra??liwo?????? na zimno
 • choroby, w których zimno jest czynnikiem wywo??awczym np. hemoglobinuria
 • zespó?? Raynauda
 • zespó?? Sudecka
 • zmiany skóry popromienne
 • zapalenie miedniczek nerkowych
 • os??abienia
 • odmroziny
 GALERIA

  
 
 PARTNERZY

KONTAKT

Copyright (c) by Studio zdrowia, masażu i urody Bio-Relax 2021
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie zareklamuj.pl
mapa strony